Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 Fotogaléria

28.6.2014

VIII. ročník športovej olympiády hviezdičiek - detí MŠ  SOcÚ Trhovište

    

        Dňa 6. júna sa v obci Markovce zišli detí 12 materských škôl  na športovej olympiáde hviezdičiek - detí MŠ v územnej spoločnosti SOcÚ  Trhovište.  Jej VIII. ročník Školský úrad   v Trhovišti organizoval v spolupráci s  Materskou školou v Markovciach ako aj s Obcou Markovce.  Spolu súťažilo 12 materských škôl z Ondavského regiónu v 4 súťažných disciplínach (beh na 20m,  hod loptou do koša,  skok do diaľky z miesta,  štafeta na kolobežkách) a v 3 nesúťažných disciplínach (hod kruhom na tyčku,  zber vrchnáčikov,  prezentácia výtvarných prác). Diváci mali možnosť na vlastné oči vidieť, aké to je, keď súťažia ježkovia, myšky, tigre či dokonca motýle a iné zvieratká.   Okrem súťaží prítomných rozveselila rómska kapela ako aj vystúpenia detí. Za skvelú organizáciu a prípravu tohto športového dňa vyslovujeme veľké slová vďaky pani starostke Obce Markovce Mgr. Valérií Eľkovej, pani riaditeľke MŠ Markovce Alene Faťolovej a celému kolektívu pracovníkov OcÚ, MŠ a ZŠ.                                                                            ....viac

9.6.2014                           

VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl

    

   Dňa 4. júna 2014 sa konal v priestoroch všešportového areálu ZŠ s MŠ Bracovce VIII. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl. Táto olympiáda je súčasťou celoslovenských OFDMS  a jej cieľom bolo ukázať mládeži potrebu i krásu športu a dať im príležitosť preukázať  predpoklady pre jednotlivé druhy športu a inšpirovať ich k dosahovaniu čo najlepších výkonov. Za celkovú organizáciu a zdarný priebeh tejto olympiády ďakujeme celému kolektívu zamestnancov  ZŠ s MŠ Bracovce.                                                                   ....viac

20.5.2013                         Deň učiteľov 2013

1.     

      Dňa 11.4.2013 bol slávnostný deň pre pedagógov Spoločného školského úradu so sídlom v Trhovišti, pretože spoločne oslávili „Deň učiteľov“. Stretnutie sa uskutočnilo v obci Ložín. Pozvanie prijalo 48 pedagogických zamestnancov a predstaviteľov zmluvných obcí.  15 pedagógov  bolo ocenených   ďakovným listom pri príležitosti  "Dňa učiteľov".    O kultúrny program sa postarali deti  tunajšej materskej školy a žiaci  ZŠ s MŠ Bracovce pod vedením pani uč. Mirky Novákovej.  Všetkých pozvaných čakalo milé prijatie pána starostu obce Ložín Ing. Jána Šimku v krásne vyzdobenom  kultúrnom dome, výborné pohostenie  a  nádherné darčeky od učiteliek MŠ v Ložíne, ktoré vlastnoručne vyrobili spolu s rodičmi detí MŠ.    Touto cestou ďakujeme všetkým, ktorí sa pričinili o zdarný priebeh akcie, ktorá má už svoju tradíciu v rámci SŠÚ a všetkým pedagógom prajeme priateľské a inšpirujúce vzťahy v školských kolektívoch, ale aj pochopenie a oporu zo strany rodičov, zriaďovateľov a najbližších.                                                                    

 .... viac

9.12.2012                V. ročník regionálnej prehliadky SLÁVIČEK z  Materskej školy

„Pesnička je kľúčik zlatý, ňou sa srdce otvára. Pesničkou sa krása kráse, srdce, srdcu privráva.

1.     

      Dňa 22. novembra 2012 sa v priestoroch Kultúrneho domu Moravany uskutočnil jubilejný 5. ročník regionálnej prehliadky detí MŠ v speve ľudových piesni „Sláviček z Materskej školy“ . Podujatie otvoril slávnostným príhovorom starosta obce Moravany Ján Žofčák. O krátky kultúrny program sa postarala domáca ženská spevácka folklórna skupina Moravančan a detská domáca spevácka skupa Moravanček pod vedením Petra Žofčáka. Celkovo sa podujatia zúčastnilo 24 MŠ zo školských úradov - Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Veľké Kapušany a Trhovište. V speve sa predstavilo 25 malých slávičkov v krásnom ľudovom kroji. Speváčikov v speve sprevádzali na akordeóne  p. Emil Balko z obce Staré a Peter Žofčák z obce Moravany. Podujatie sa zrealizovalo aj vďaka sponzorským darom  – p. Vladimíra Kuchára, p. Romana Vorreitera, p. Moniky Lašikovej a vďaka veľkej podpory a pomoci rodičov Materskej školy v Moravanoch,  starostu obce Moravany,  celého kolektívu Materskej školy v Moravanoch a odborných zamestnancov ŠÚ Vinné -  Dr. Matuchovej a Dr. Hlaváčovej, PhD. – srdečne ĎAKUJEME. 

 

Zoznam deti a piesní Regionálnej prehliadky Sláviček z MŠ

 

... viac   

4.6.2012                   

   VI. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ- ŠÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

     Dňa 23. mája 2012 sa uskutočnil VI. ročník  Športovej olympiády žiakov základných škôl v rámci Spoločného školského  úradu v Trhovišti. Tento rok  bola spoluorganizátorom Základná škola s materskou školou v Tušickej Novej Vsi. Olympiády sa zúčastnilo viac ako 120 športovcov z ôsmich základných škôl regiónu. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska, kde sa spája kultúra, výchova a vzdelanie. Olympiáda sa začala hymnou a zapálením olympijského ohňa, po ňom nasledoval kultúrny program a za ním samotné súťaže v olympijských disciplínach: behy, skoky, hody, streľba z luku, triafanie floorballovou loptou, prekážkové behy a štafety. Športovcom sa darilo, niektorí prekonali aj svoje vlastné rekordy. Na tomto úžasnom športovom podujatí vládla príjemná atmosféra, domáci vytvorili vynikajúce podmienky čo sa týka športu aj občerstvenia. Hlavným heslom týchto olympijských festivalov na Slovensku je: „ Rýchlejšie, vyššie, silnejšie, čestne a v priateľstve!“ Veríme, že aj naša olympiáda sa stala neoddeliteľnou súčasťou Posolstva Slovenska Hrám XXX. Olympiády – Londýn 2012.

.... viac

29.5.2012                   

 VI. ročník ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek - detí materských škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Dňa 18. mája 2012 sa v obci Horovce konal už VI. ročník  Športovej olympiády Hviezdičiek MŠ. Olympiáda  sa uskutočnila pod záštitou OFDM Slovenska. Túto krásnu akciu zrealizoval Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci s obcou Horovce,  MŠ a ZŠ Horovce. Pri tejto skvelej akcii veľkou mierou pomohli rodičia detí tunajšej MŠ. Olympiády sa zúčastnilo 40 súťažiacich detí z MŠ Horovce, Tušická Nová Ves, Trhovište, Moravany, Rakovec nad Ondavou, Bánovce nad Ondavou, Ložín, Markovce, Malčice a Pozdišovce. Na olympiáde spestrili program svojou účasťou a ako mažoretky zatancovali žiačky ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves.  O trocha napätia a adrenalínu sa postarali  policajti v priamom zásahu  na zlodeja so služobným psom a hasiči v akcii. Túto skvelú akciu prišli svojou účasťou podporiť aj rodičia, starí rodičia a obyvatelia obce.  Aj tu sa Horovčania preukázali ako skvelí hostitelia a prítomných pohostili vlastnoručne vyrobenými  chutnými  dobrôtkami. Prvé miesto na olympiáde a putovný  pohár si odniesli deti z MŠ Ložín. Prvé miesto vo výtvarnej súťaži získala Nina Fajnerová z MŠ Trhovište. Veríme, že sa pri takýchto príležitostiach budeme stretávať rok čo rok.

.... viac

12.4.2012                       Deň učiteľov 2012 

1.     

  

     Prednosta  Spoločného obecného úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti Ing. Ivan Blažej   spolu so starostom obce Malčice Františkom Lopašovským a  zriaďovateľmi jednotlivých škôl školského úradu dňa 28. 3. 2012 v  priestoroch Kultúrneho domu Malčice odovzdali morálne ocenenie najlepším pedagogickým zamestnancom zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti ŠÚ.

.... viac

18.11.2011                 4. ročník regionálnej prehliadky „Sláviček z MŠ“

1.     

      

     Dňa  10.novembra 2011 sa uskutočnil štvrtý ročník Regionálnej prehliadky   Sláviček z materskej školy, tento rok vo Veľkých Kapušanoch. Zúčastnili sa ho deti z obvodov Školských úradov Sobrance, Vinné, Pavlovce nad Uhom, Michalovce, Strážske a Trhovište. Ľúbozvučné tóny ľudových piesní rozozvučali detské ústočka a rozbúšili nejedno mladé spevácke srdiečko. Po dobre odvedenej práci dobre padlo chutné občerstvenie. Za náš Školský úrad v Trhovišti sa prehliadky zúčastnili deti z MŠ Moravany Lucia Čeklovská s piesňou Kolo vody, kolo Baňurika a Samuel Mauri s piesňou Pooral ja šicke role. Základnú školu s materskou školou v Trhovišti reprezentovali Ninka Fajnerová s piesňou Zrovnaj Bože, zrovnaj  a Dávidko Čižmár s piesňou Nit krajšoho dzivčatočka...

 

..... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov základných  škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

      Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov SOcÚ Trhovište aj v tomto roku pripravil pre žiakov našich základných škôl  už  V. ročník „Športovej  olympiády“.  Dňa 25. 5. 2011 sa pre olympionikov otvorili brány  areálu    ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou  a Obce Rakovec nad Ondavou - spoluorganizátorov podujatia, ktorým patrí poďakovanie, že aj tohtoročné športové stretnutie malo svoje čaro, športového ducha, kvalitné podmienky a množstvo zmysluplných a zábavných pohybových aktivít.

.... viac

14.6.2011                   

 V. ročník        ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  hviezdičiek -  detí materských škôl  v územnej pôsobnosti  SOcÚ so sídlom v Trhovišti

1.     

       V tomto roku Spoločný obecný úrad – Školský úrad so sídlom v Trhovišti zorganizoval v spolupráci s Obcou Falkušovce a MŠ Falkušovce dňa 30. 5. 2011  v areáli  lesoparku Falkušovce  V. ročník športovej olympiády  detí materských škôl. Aj tohtoročná olympiáda sa niesla v duchu myšlienok OLYMPIJSKÝCH FESTIVALOV DETÍ A MLÁDEŽE SLOVENSKA, kde sa spája kultúra, výchova  a vzdelanie.

.... viac

27.5.2011                   

1.     

   

    

    2. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ  speve „SPIEVAME S VIKTOROM“  

.... viac

31.3.2011                   Deň  učiteľov 2011

1.     

   

   Dňa 28. 3. 2011 sa v priestoroch Kultúrneho domu Horovce konal Deň učiteľov Spoločného obecného úradu - Školského úradu so sídlom v Trhovišti.  Učiteľov a zriaďovateľov základných a materských škôl privítal starosta hosťujúcej obce Vladimír Decha  a prednosta  SOcÚ Trhovište Ing. Ivan Blažej.  V programe sa predstavili   žiaci  ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves a deti MŠ Horovce. Za účasti zriaďovateľov škôl  bolo morálne ocenených 21  pedagogických zamestnancov  zo všetkých typov škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ.

.... viac

1.3.2011

1.     

      Tlačová správa z pracovného stretnutia  zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska so zástupcami školských obecných úradov dňa 22. februára 2011 sa vo Zvolene

..... viac

5.11.2010                Tretí  ročník obvodnej prehliadky  SLÁVIČEK z materskej školy

1.     

  

     Dňa 4. 11. 2010 sa v priestoroch Múzea P. Horova v Bánovciach nad Ondavou konal III. ročník obvodnej prehliadky v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy“. Podujatia sa zúčastnilo 20 deti z 12 materských škôl Spoločného obecného  úradu – Školského úradu so sídlom v Trhovišti, ktoré prezentovali svoj hudobný talent.  

... viac

3.11.2010             

1.     

 

1.       Celoštátne vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS za šk. rok 2009/2010

...viac

19.10.2010             

1.     

 

Dňa 6. 10. 2010 sa  v priestoroch OcÚ Vinné  uskutočnilo pracovné zasadnutie odborných zamestnancov ŠÚ Michalovce, Sobrance, Trebišov, Kráľovský Chlmec, Veľké Kapušany, Vinné, Trhovište, Pavlovce nad Uhom, Sečovce. Rokovania sa zúčastnil aj predseda Krajského štábu  OFDMS Košického kraja Dr. Dušan Sliva. Cieľom  Programom pracovného stretnutia bolo vyhodnotenie 3. ročníka OFDMS v rámci jednotlivých ŠÚ.

.... viac

4.7.2010             IV. ročník športového dňa pre zamestnancov „Športom k zdraviu“

1.     

     Po úspešnom realizovaní predchádzajúcich ročníkov a pretrvávajúcom záujme zainteresovaných o športové podujatia  SOcÚ Trhovište  aj v tomto  roku pripravil pre dospelých športovo-rekreačnú aktivitu pod tradičným výpovedným názvom „Športom k zdraviu“. Spoluorganizátorom IV. ročníka, ktorý sa konal dňa 18. 6. 2010,   bola tento rok  Obec Trhovište a ZŠ s MŠ Trhovište.

....viac

14.6.2010             

1.     

   V rámci OFDMS sa dňa 3. Júna 2010 v priestoroch telocvične  ZŠ s MŠ  Bracovce uskutočnilo zaujímavé podujatie – beseda so slovenským futbalovým reprezentantom a miestnym rodákom Igorom Žofčákom. Dvadsaťsedemročný stredopoliar úradujúceho českého majstra Sparty Praha bol terčom zvedavých otázok a napokon aj „obeťou“ nevšedného záujmu prítomných detí. Musel im rozdávať nielen autogramy na tričká, do pamätníčkov, ale na veľké naliehanie aj predviesť svoje umenie s futbalovou loptou.         

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY hviezdičiek – detí materských škôl

31.5.2010             

1.     

 

1.      IV. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základných škôl v  územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

13.5.2010              Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť  reformy  vzdelávania

1.     

  „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“  je národný projekt Ministerstva školstva SR v rámci  Operačného programu vzdelávanie. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová.    

12.5.2010              Deň matiek- jeden z najkrajších sviatkov – oslavovali v Pozdišovciach

1.     

   Deň matiek, ktorý sa na Slovensku oslavuje vždy v 2. májovú nedeľu, patrí k najkrajším sviatkom. V tomto sviatku sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. Deti na celom svete majú príležitosť vzdať úctu svojim mamám kvetom, či iným darčekom. Nádherná slávnosť sa pri tejto príležitosti  konala  aj dňa 10.05.2010 o 17.00 hod. v priestoroch Kultúrneho domu v Pozdišovciach. Žiaci ZŠ Pozdišovce pod vedením svojich pedagógov vzdali svojim   mamičkám  úctu a vďaku v podobe úžasného  kultúrneho vystúpenia.  V úvode sa k matkám prihovoril starosta obce Ing. Ján Čižmárik a v závere nechýbali silné objatia spojené s odovzdávaním ešte jedného darčeka – darčeka  v podobe nádhernej ruže a ručne vyrobeného nezábudnička SRDIEČKA  - symbol lásky a poďakovania.  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       1. ročník regionálnej prehliadky žiakov 1. stupňa ZŠ v speve „SPIEVAME S VIKTOROM“  

6.4.2010                   Deň učiteľov 2010

1.     

     Vážené kolegyne a kolegovia!

 

    Skloniť sa treba najhlbšie k učiteľom, čo z bytostí vychovali človeka,

lebo ľahšie je počítať príklady, kresliť grafy, vysvetľovať javy,

zostavovať aparatúry, pracovať s počítačom,

recitovať úryvky, prekladať vety, či dávať góly, ako výučbou predmetu vychovávať človeka so srdcom a dušou ľudskou.    

22.12.2009                   Do dverí nám klope čaro Vianoc

 

  

   Každoročne žiaci ZŠsMŠ Rakovec nad Ondavou spoločne s učiteľmi navodzujú atmosféru Vianoc prípravou Vianočnej akadémie spojenej s Vianočnou burzou. Aj túto nedeľu 13.decembra 2009 to nebolo inak. Okrem množstva výrobkov, ktorými sa prezentovalo oddelenie ŠKD pod vedením p.Tomkovej a krúžok Tvorivé dielne s p.Mgr.Čörgoövou, prebehla aj súťaž o najkrajšiu ikebanu. Bolo ich neúrekom, o víťazovi rozhodli rodičia.

 

6.12.2009                   Druhý ročník regionálne prehliadky „SLÁVIČEK z materskej školy“

 

  

   Príchodom deti do sály za spevu piesne Spievanky, spievanky a doprovodu harmonikára Dr. Staškovej sa otvoril druhý ročník regionálnej prehliadky deti materských škôl v speve ľudových piesní „Sláviček z materskej školy “.  V priestoroch kultúrneho domu obce Vinné sa zišlo 28 nadaných  najmladších speváčikov z 22 materských škôl spoločných obecných úradov Trhovište (ZŠ s MŠ Trhovište,  MŠ Falkušovce, ZŠ s MŠ Rakovec n/O, MŠ Horovce, MŠ Pozdišovce ), Vinné (MŠ Závadka, ZŠ s MŽ Zalužice ZŠ s MŠ Vinné, MŠ Veľké Revištia, MŠ Krásnovce, MŠ Staré),  Pavlovce n/U (MŠ Zemplínska Široká, MŠ Stretava, ZŠ s MŠ Pavlovce n/U, MŠ Lekárovce,  MŠ Vysoká n/U), Sobrance (MŠ Vyšná Rybnica, MŠ Vyšné Remety), Veľké Kapušany (MŠ ul. P.O.Hviezdoslava) a ŠÚ - odboru školstva Michalovce (MŠ ul. Školská, MŠ ul. Fr. Kráľa, MŠ ul. Masarykova), ktorí boli spoluorganizátormi a finančne podporili toto podujatie.

 

7.10.2009                   Celoslovenské vyhodnotenie OFDMS Slovensko za rok 2009

 

  

   Dňa 16. Septembra 2009 sa v priestoroch City hotela Bratislava uskutočnilo slávnostne vyhodnotenie II. ročníka Olympijských festivalov detí a mládeže Slovenska. Druhý ročník festivalov z iniciatívy Slovenského olympijského výboru spoločne vyhlásili Ministerstvo školstva SR (na slávnosti ho zastupoval generálny riaditeľ sekcie štátnej starostlivosti o šport Pavol Macko),

 

6.10.2009                    SMERUJEME K NULOVÉMU ODPADU

– chránime a poznávame naše dreviny"

II. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a 12 MŠ v jeho územnej pôsobnosti Autoškol

    Napriek bohatým a zmysluplným aktivitám v oblasti environmentálnej výchovy, ktoré realizujú školy na miestnej úrovni, sme pociťovali absenciu vzájomného prepojenia materských škôl, potrebu výmeny skúsenosti a zmonitorovanie, či porovnávanie dosiahnutých výsledkov v tejto oblasti.   

5.10.2009                   Rekonštrukcia Materskej  školy   Falkušovce

 

  

1Materská škola vo Falkušovciach je zariadenie s heterogénnou triedou, s celodennou aj poldennou výchovno-vzdelávacou činnosťou.

Nachádza sa v budove spolu s obecným úradom. Súčasťou školy je aj školský dvor, ktorý v rozhovore so zriaďovateľom sa viditeľne zväčšil a postupne  sa doplní telovýchovným detským náradím.

 

3.6.2009                   III. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

 

  

127. mája 2009 sa na pôde ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves konal  III. ročník športového podujatia SOcÚ so sídlom v Trhovišti pod názvom „Športom k zdraviu“.  V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti,  ktorých hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, Školský úrad   v spolupráci s obcou Tušická Nová Ves a Tušice a ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.

 

2.6.2009                   Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa matiek  v ZŠ s MŠ Malčíc

 

  

13.mája 2009 žiaci ZŠ s MŠ Malčice spoločne so svojimi vyučujúcimi uvili pre svoje mamky, babky i tety k ich sviatku – ku Dňu matiek, pestrú kyticu z piesní, básní či tanca. Urobili tak z lásky, z lásky k tým, ktoré milujú najviac na svete, s ktorými sa môžu podeliť s radosťami či starosťami.

 

28.5.2009                               Deň matiek v MŠ Falkušovce

 

         21. mája 2009 pripravila Materská škola Falkušovce  pri príležitosti Dňa matiek prekvapenie – prekrásny kultúrny program venovaný mamičkám.

Veršíky, ktoré ich ratolesti recitovali lahodili každému srdiečku. Úsmev na tvárach vyvolali vírivé tance a pesničky sprevádzané spontánnym potleskom. Nakoniec bol mamičkám odovzdaný darček s neodmysliteľnou pusinkou.

   

15.5.2009               Školský úrad oslavoval jeden z najkrajších sviatkov roka –                                                                    Deň MATIEK

     Ak existuje nejaký skutočne medzinárodný sviatok, je to Deň matiek. V ňom sa odzrkadľuje jedinečnosť a nenahraditeľnosť matky. I keď tento sviatok u nás dlhú históriu nemá, každý z nás by si mal nájsť chvíľku, aby si na tú svoju matku spomenul.

   

11.5.2009               III. ročník   ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY materských škôl

     Dňa 5. 5. 2009 sa v priestoroch MŠ Moravany konal III. ročník športovej olympiády detí materských škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti.

   

7.5.2009                            Celoslovenský seminár ZSŠS

 

     V dňoch  1. – 3. apríla 2009 sa v Bratislave konal celoslovenský seminár Združenia samosprávnych škôl  SLOVENSKA, ktorého sa zúčastnili aj riaditelia škôl v územnej pôsobnosti SOcÚ – ŠÚ so sídlom v Trhovišti.

   

4.5.2009 

III. ročník      ŠPORTOVEJ OLYMPIÁDY  žiakov                základnýchškôl v územnej pôsobnosti SOcÚ so sídlom v Trhovišti

     Dňa 30. 4. 2009 sa v priestoroch ZŠ s MŠ Bracovce konal III. ročník športovej olympiády žiakov základných škôl  v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu (SOcÚ) – Školského úradu so sídlom v Trhovišti (ZŠ s MŠ Tušická Nová Ves, ZŠ Horovce, ZŠ s MŠ Trhovište, ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou, ZŠ s MŠ Bracovce, ZŠ Pozdišovce, ZŠ Laškovce, ZŠ Markovce, ZŠ s MŠ Malčice).

 

20.4.2009

Deň narcisov 2009

   

   V piatok - 17. apríla 2009 sa uskutočnil v poradí už 13. ročník verejnej finančnej zbierky – Deň narcisov, ktorého headline výstižne hovorí o poslaní narcisu v tento deň:

Som len obyčajný kvet, ... ale jediný deň v roku mám obrovskú silu!

Počas tohto dňa si ľudia pripínajú narcis ako symbol nádeje, spolupatričnosti a pomoci všetkým, ktorí bojujú s rakovinou. Prostredníctvom rozdávaných edukačných a informačných materiálov Liga proti rakovine upozorňuje zdravú populáciu na potrebu prevencie, včasnej diagnostiky a vyvarovania sa rizikovým faktorom (obezite, fajčeniu, nedostatku pohybu, zlej životospráve), ktoré môžu mať vplyv na vznik rôznych druhov nádorových ochorení.

2.4.2009

 

Jednodňové vzdelávanie učiteliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho programu

   

1. - 2. apríla 2009  sa uskutočnilo na Stredisku služieb škole v Michalovciach v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom   jednodňové  vzdelávanie učiteliek materských škôl k tvorbe školského vzdelávacieho programu s cieľom   poskytnúť všetkým pedagogickým zamestnancom materských škôl informácie  o tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materskú školu.

 

31.3.2009

 

Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti  oslávili  svoj sviatok

„DEŇ UČITEĽOV 2009“

   

   Slovami nášho velikána  pedagogiky, J.A.Komenského, sa otvorila   slávnosť oceňovania navrhnutých pedagógov Spoločného školského úradu,  z príležitosti Dňa učiteľov za rok 2008.

 

                                                                                                      ... viac

10.3.2009                      8. marec – Medzinárodný deň žien v obci Laškovce

  
Medzinárodný deň žien slávime 8. marca už celé roky. Poniektorí mu nepripisujú veľkú dôležitosť alebo sa im jednoducho prejedol v minulom režime. Nemali by sme však zabúdať, že cesta k zrovnoprávneniu žien s mužmi v pracovnej oblasti trvala dlho a ešte stále trvá, a že tento sviatok nie je iba o rozdávaní kvetov a sladkostí.

                                                                                ... viac

 

4.3.2009

 

   IV. ročník METODICKÉHO DŇA PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU – ŠKOLSKÉHO ÚRADU  so sídlom v Trhovišti    

 

23.2.2009          Návšteva prof. RNDr. Milana MELNÍKA, DrSc. Obce Markovce

 

   Dňa 20. februára 2009 Obec Markovce navštívila významná osobnosť Slovenskej republiky prof. RNDr. Milan MELNÍK, DrSc, v súčasnej dobe nezávislý kandidát na funkciu prezidenta SR.

                                                                                          .... viac

20.2.2009         

Nultý ročník speváckej súťaže „SPIEVAME S VIKTOROM“  

10.2.2009         

Fašiangový karneval v Materskej škole Trhovište  

10.2.2009         

XV. Rodičovský ples Trhovište  

1.2.2009         
5. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJA  o pohár starostu obce LAŠKOVCE 

19.12.2008         
Vianočná besiedka v ZŠ s MŠ Trhovište  

7.11.2008      

 

Vzdelávanie  riaditeľov a zástupcov MŠ ku tvorbe školských vzdelávacích programov       

3.11.2008      

 

Prvý ročník obvodnej prehliadky SLÁVIČEK z materskej školy       

27.10.2008      

 

Október mesiac úcty k starším       

2.9.2008      

 

Otvorenie nového školského roka 2008-2009 v ZŠ Markovce        

11.8.2008                    "Smerujeme k nulovému odpadu - využívame obaly"

I. ročník projektu SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti a MŠ  v jeho územnej pôsobnosti

    Celý projekt sme ukončili a vyhodnotili dňa 20. augusta slávnostnou akadémiou s názvom "Dajme našej prírode zelenú", na ktorej sa predstavili detí všetkých dvanástich MŠ. Nechýbala módna prehliadka odevov vyrobených z odpadového materiálu, pestrá skladba básní, piesní a scénok o faune, flóre a zaujímavé, nápadité tanečné choreografie. Pre všetkých účinkujúcich bol najväčšou odmenou búrlivý potlesk obecenstva.  

29.5.2008                    SAMOSPRÁVA A ŠKOLSTVO NA ROVNAKEJ ŠPORTOVEJ VLNE 

                                             II. ročník športového podujatia „Športom k zdraviu“

    Šport je v súčasnosti prostriedkom  na zlepšenie kvality života a uľahčenie sociálnej integrácie. Prispieva k súdržnosti v celej spoločnosti a najmä medzi mladými ľuďmi.     V súlade s požiadavkami súčasného obdobia plného stresu a každodenného zhonu a s koncepčným plánom Mikroregiónu Poondavie,  ktorého hlavnou ideou je najmä sprostredkovanie pohybu a upevňovanie zdravia, združenie   v spolupráci s obcou Rakovec nad Ondavou a ZŠ s MŠ Rakovec nad Ondavou pripravili športový deň pre zamestnancov škôl, školských zariadení a obecných úradov v jeho územnej pôsobnosti.  

29.5.2008                                          Rodáci Horovovi

    Snáď nikto nepreslávil Zemplín s jeho zádumčivými rovinami, vysokým letným nebom a „valalmi“ tak, ako rodák z Bánoviec nad Ondavou Pavol Horov. Zaradil sa medzi najvýznamnejších slovenských básnikov 20. storočia.   

9.5.2008     II. ročník Športovej olympiády žiakov základných škôl v územnej

              pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Rok  2008 je olympijským rokom,  olympijský oheň sa blíži k svojmu cieľu do Číny do mesta Peking. Minizastávku si urobil v obci Malčice dňa 9. 5. 2008, kde sa uskutočnila Športová olympiáda žiakov   základných škôl v rámci Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti.   Cieľom podujatia bolo šíriť olympijskú myšlienku  „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov.     

7.5.2008  II. ročník Športovej olympiády detí materských škôl v územnej

                   pôsobnosti Spoločného obecného úradu  so sídlom v Trhovišti

 

   Dňa 7. mája sa v malebnej dedinke Ložín uskutočnila výnimočná športová olympiáda. Výnimočná bola v tom, že sa jej zúčastnili deti z 12  materských škôl v územnej pôsobnosti Spoločného obecného úradu so sídlom v Trhovišti. Už  po druhýkrát v histórií  Školského úradu sa  takto mohli stretnúť tí najmenší -  detičky z predškolských zariadení a zapojiť sa do šírenia olympijskej myšlienky „Športom k zdraviu“, okúsiť radosť z pohybu a športového zápolenia rovesníkov. 

5.5.2008     Hudobné pásmo skladieb venovaných deťom materských škôl

 

   Dňa 28. apríla 2008 v priestoroch školskej jedálne VI. ZŠ Michalovce Spoločný obecný úrad – školský úrad  so sídlom v Trhovišti v spolupráci so Školským úradom so sídlom vo Vinnom a s Viktorom Guľvášom  zorganizovali pre detí materských škôl  zaujímavé hudobno-zábavné podujatie  pod názvom Viktor – škola hrou.   

28.3.2008     Pedagogickí zamestnanci  SOcÚ – Školského úradu so sídlom v Trhovišti

 oslávili  svoj sviatok „DEŇ UČITEĽOV 2008“

            

     V našom všednom živote sú čoraz vzácnejšie chvíle sviatočné a slávnostné. 28. marec je práve jeden z mála takých, kedy sa môžeme zastaviť v tom kolobehu a porozmýšľať o zmysle nášho bytia a úsilia.

V marci s prvými jarnými kvetmi si už tradične pripomíname odkaz velikána pedagogiky Jána Ámosa Komenského. Vraciame sa po stáročia k jeho myšlienkam ako k nevysychajúcemu prameňu, pri ktorom si uhasíname smäd po ľudskosti, láske a obetavosti.

4.3.2008     ŠKOLA REMESIEL

            

     V súčasnej dosti dostáva pojem gramotnosť detí. Narastá množstvo informácií, ktoré je potrebné vedieť spoznať, spracovať, triediť, hodnotiť a použiť v praxi. Preto si edukačný proces vyžaduje, aby učiteľ poznal nielen obsah učiva, ale aby vedel deťom učivo vhodným spôsobom priblížiť, správne volenými  metódami a formami práce.

 

 

All rights reserved. created by Igor23