Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Úvod

Školský úrad

Stavebný úrad

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

Pracovné ponuky

Zverejňovanie dokumentov

 

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

  SOcÚ Trhovište - Informácie


   Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie   

   Miesto, lehota a spôsob podania opravného prostriedku a možnosti súdneho preskúmania povinnej osoby vrátane výslovného uvedenia požiadaviek, ktoré musia byť splnené   

   Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt  

   Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám   

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23