Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Legislatíva


 

29.7.2014               

1.     

         NV SR č. 201/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov  v základných školách v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 520/2010 Z. z.

..... viac

29.7.2014               

1.     

        NV SR č. 200/2014, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z.  o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách,   pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách v znení neskorších predpisov

..... viac

2.1.2014               

1.     

Východiskové štatistické údaje a podiel obcí na výnose DPFO pre rok 2014 

 

                              1 301 596 000

Jednotkový koeficient: 0,4 x -------------------- = 60,51

                              8 604 092,2

 

2.1.2014                   

1.     

    Zákon č. 464/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní ( školský   zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

2.1.2014                   

1.     

     Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri    výkone práce vo verejnom záujme  

 

     Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov  účinné od 1. januára 2014   

17.10.2013                      

1.     

    

    

  Zákon č. 312/2013, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch     a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

11.8.2013                        

1.     

    

  NV SR č. 208/2013 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ a pre žiakov na ZŠ  

14.3.2013               

1.     

 Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 13/2013 o úprave názvov SOŠ, evidencii elokovaných pracovísk a zmene ŠSZČ na CVČ 

14.3.2013               

1.     

  Smernica č. 6/2013, ktorou sa mení smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení  

3.1.2013                

1.     

   NV SR č. 415/2012, ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov                                            

3.1.2013                

1.     

   Nariadenie vlády SR č. 443/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.                                                

3.1.2013                

1.     

   Nariadenie vlády SR č. 433/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.                                                

2.12.2012                

1.     

 

   Zákon č. 345/2012 Z. z. o niektorých opatreniach v miestnej štátnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Zákon okrem iného ruší KŠÚ a v článku XVII. a XVIII. mení a dopĺňa zákon č. 596/2003 Z. z. a zákon č. 597/2003 Z. z.     

2.12.2012                

1.     

  Zákon č. 361/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

6.11.2012                

1.     

  Zákon č. 325/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  

5.9.2012                 

1.     

    OPATRENIE Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 248/2012 Z. z. o sumách stravného   

21.8.2012                   

1.     

   

   V Y H L Á Š K A Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 243/2012 Z. z., 

21.8.2012                   

1.     

   

   Smernica č. 33/2012, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 9/2009-R z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

21.8.2012                   

1.     

   

   Nariadenie vlády SR č. 437/2012 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisov 

8.2.2012                            

1.     

  Smernica MŠVVaŠ SR č. 4/2012 ktorou sa vydávajú vzorové osvedčenia o priznaní kreditov za absolvovanie rozširujúceho štúdia, za vykonanie rigoróznej skúšky, za vykonanie štátnej jazykovej skúšky z cudzieho jazyka, za absolvovanie vzdelávania v zahraničí a za tvorivé aktivity pedagogických zamest. a odborných zamestnancov  

Príloha  

26.12.2011               

1.     

   

  Nariadenie vlády SR č. 494/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov 

16.12.2011                 

1.     

    Vyhláška MŠVVaŠ SR č. 452/2011 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia 

18.11.2011                 

1.     

      

     Zákon č. 390/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony  

18.11.2011                   

1.     

       Metodické usmernenie MŠVVaŠ SR č. 62/2011, ktorým sa zabezpečuje priebeh výučby a prevádzka škôl a ŠZ v čase mimoriadnej situácie, núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vojny.  

7.11.2011                   

1.     

   

Zákon č. 341/2011 Z. z. Úplné znenie zákona č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce  

21.10.2011                   

1.     

3.9.2011                   

1.     

7.9.2011                   

1.     

   

   Nariadenie vlády SR č. 275/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisove

4.8.2011                   

1.     

   

   Smernica Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 44/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení športových súťaží detí a žiakov škôle

4.8.2011                   

1.     

   

   Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2011 Z. z. zo 6. júla 2011, ktorou sa s účinnosťou od 1. septembra 2011 mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 320/2008 Z. z. o základnej škole

4.8.2011                   

1.     

   

   Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 245/2011 z 15. júla 2011, ktorou sa s účinnosťou od 1. septembra 2011 mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 324/2008 Z. z. o základnej umeleckej škole .

5.6.2011                    Nová legislatíva MŠVVaŠ SR

1.     

 -     Smernica č. 27/2011 o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží detí a žiakov škôl a školských zariadení  

 

 -     Metodický pokyn č. 31/2011 na hodnotenie žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím ISCED – 1 primárne vzdelávanie  

-      -     Metodický pokyn č. 32/2011 na hodnotenie žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

-      -    Metodický pokyn č. 35/2011 na hodnotenie žiakov so stredným stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

-      -    Metodický pokyn č. 36/2011 na hodnotenie žiakov s ťažkým alebo hlbokým stupňom mentálneho postihnutia ISCED -1  

5.6.2011                   

1.     

   

    Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR  č. 155/2011 o vydaní opatrenia   č. S4820-OL-2011 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2011.

 

Výška náhrady na rok 2011 za jeden bod je 15,38 eura ( v roku 2010 bolo 14,89 eura).  

6.5.2011                   

1.     

   

 

   Metodický pokyn č. 22/2011 na hodnotenie žiakov základnej školy  

22.4.2011                   

1.     

   

 

   Nariadenie vlády SR, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú  

21.3.2011

1.     

    

Zákon č. 58/2011 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov        

21.3.2011

1.     

     Zákon č. 41/2011 Z.z. z 8. februára 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.     

8.3.2011

1.     

     Zákon č. 48/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony     

21.2.2011

1.     

      Smernica MŠVVaŠ SR č. 8/2011, ktorou sa určuje postup pri poskytovaní finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na riešenie havarijných situácií  

Smernica č. 10/2011, ktorou sa upravuje postup MŠVVaŠ SR a priamo riadených organizácií pri výbere a schvaľovaní učebníc  

Zákon č. 35/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 37/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  

Zákon č. 38/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov  
26.1.2011

 

                         Smernica č. 41/2010-I21. decembra 2010 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky

       Príloha č. 1     

18.1.2011

 

             Nariadenie vlády SR č.517/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov     

14.1.2011

 

      Smernica č. 16/2010-R zo 17. decembra 2010 o zrušení smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008  

14.1.2011

 

      Zákon č. 528/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 462/2008 Z. z.  

14.1.2011

 

       Zákon č. 546/2010 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony    

4.1.2011

 

1.            Zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorým sa zrušuje výnos Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z 5. decembra 2007 č.29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVR SR v znení výnosu z 26. novembra 2008 č.23609/2008-II/1 

          Upozornenie na zmeny  

31.12.2010

 

1.            Nariadenie  vlády SR č. 520/2010 Z. z.  ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády  č. 341/2009 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách  

31.12.2010

 

1.            Nariadenie vlády č. 531/2010, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov  

31.12.2010

 

1.            Opatrenie  MPSVaR č. 533/2010 o sumách stravného -  suma pre časové pásmo 5 až 12 hodín sa mení z 3,60 eura na 3,80 eura  

1.12.2010

 

1.              Metodické usmernenie č. 14/2010-R z 30. septembra 2010, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 16/2009-R z 27. augusta 2009 k realizácii NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov v ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení neskorších predpisov 

5.10.2010            

1.     

 

Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č. 317/2010 Z. z. – Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím      

16.9.2010    METODICKÝ MATERIÁL č.1

Aktualizácia základných právnych noriem v školstve k 1. 9. 2010 upravujúcich výchovu, vzdelávanie,  stravovanie, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a hygienu práce v školách a školských zariadeniach  

16.9.2010            

1.     

  Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 366/2010 Z.z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení vyhlášky č. 170/2010 Z. z.  

1.9.2010             

1.     

  Nariadenie vlády SR č. 348/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v MŠ,  pre žiakov na ZŠ a pre žiakov na SŠ v znení NV SR č. 342/2009 Z. z.    

4.7.2010             

1.     

    

O P A T R E N I E Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o úprave súm životného minima.  

 

20.6.2010             

1.  

   Nariadenie vlády SR č. 276/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov        

7.6.2010             

1.     

 

 

  Opatrenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky z 20. mája 2010 č. 13134/2010-OL o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2010    

31.5.2010             

     Smernica č. 11/2010-R z 24. mája 2010 k umiestneniu vyobrazenia štátneho znaku Slovenskej republiky, štátnej zástavy Slovenskej republiky, textu štátnej hymny Slovenskej republiky a textu preambuly Ústavy Slovenskej republiky v priestoroch škôl so štátnym vzdelávacím programom    

Rozmiestnenie štátnych symbolov:

 

Štátny znak vľavo z čelného pohľadu  

Štátny znak v strede nad tabuľou  

Spoločný panel neorámovaný  

Spoločný panel s trikolórou  

Spoločný panel s modrou linkou  

11.5.2010                   

1.     

    Zákon NR SR č. 200/2010 Z. z., ktorým sa mení  a dopĺňa zákon č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Zákon nadobúda účinnosť 1. septembra 2010  

3.5.2010                   

1.     

   

  

1.       Vyhláška MŠ SR č. 170/2010 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhl. č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifik. požiadavky pre   jednotlivé kategórie pedag. zamestnancov a odborných zamestnancov  

17.1.2010                   

Zákon č. 9/2010 o sťažnostiach    

 

10.1.2010                   

NV SR č. 598/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa NV SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa    ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre   školy a školské zariadenia v znení NV SR č. 29/2009 Z. z. 

 

10.1.2010                   

Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých    zákonov  

 

10.1.2010                   

Nariadenie  vlády SR č. 598/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 29/2009 Z. z.  

 

29.12.2009                   

Stupnice platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov a zvýšenie platových taríf v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2010.  

 

29.12.2009                   

NV SR č. 578/2009 Z. .z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme   

 

22.12.2009                   

Smernica MŠ SR č. 20/2009-R o obsahu skúšky zo štátneho jazyka   

29.11.2009                   

Smernicu č.19/2009-R, ktorou sa vydáva Rámcový program adaptačného vzdelávania       

príloha  

29.11.2009                   

Smernica č. 18/2009-R, ktorou sa vydávajú kritériá na vypracovanie a posudzovanie programu kontinuálneho vzdelávania pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov na účely akreditácie        

9.11.2009                   

Vyhláška MŠ SR č. 445/2009 Z.z. o kontinuálnom vzdelávaní, kreditoch a atestáciách pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov   

9.11.2009                   

Vyhláška MŠ SR č.437/2009 Z. .z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov     

8.11.2009                   

Nariadenie  vlády SR č.423/2009 Z. .z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 341/2004 Z. z., ktorým sa ustanovujú katalógy pracovných činností pri výkone práce vo verejnom záujme a o ich zmenách a dopĺňaní v znení neskorších predpisov     

8.11.2009                   

Nariadenie  vlády SR č.422/2009 Z. z., ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov     

15.9.2009                 

 

Metodické usmernenie 16/2009-R, ktorým sa mení a dopĺňa metodické usmernenie č. 12/2008 zo 6. októbra 2008 k realizácii nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 342/2009 Z. z.   príloha č.1  

15.9.2009                 

 

Metodické usmernenie 15/2009-R na realizáciu nariadenia vlády Slovenskej republiky o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v materských školách a pre žiakov v základných školách 

15.9.2009                 

 

Metodický pokyn č. 12/2009-R, ktorým sa určuje postup škôl a školských zariadení pri vykonávaní podnikateľskej činnosti    

15.9.2009                 

 

Smernica č. 13/2009-R o organizovaní, riadení a finančnom zabezpečení súťaží žiakov škôl    

4.9.2009

  Metodický postup pre žiadateľov o poskytnutie pomoci na zabezpečovanie dodávok ovocia, zeleniny a výrobkov z nich pre deti a žiakov v školách  

1.9.2009     METODICKÝ MATERIÁL č.1

Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2009 upravujúcich výchovu, vzdelávanie a  stravovanie v školách a školských zariadeniach  - podľa členenia na zákony, nariadenia vlády, vyhlášky, smernice, pokyny a usmernenia  

31.8.2009

 

Nariadenie vlády SR č. 341/2009 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby ovocia a zeleniny pre deti v MŠ a pre žiakov v ZŠ .   

31.8.2009

 

Nariadenie vlády SR č. 342/2009, ktorým sa dopĺňa NV č. 339/2008 Z. z. o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mlieč. výrobkov pre deti v MŠ, pre žiakov ZŠ a SŠ  

24.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 330/2009 Z.z. o zariadení školského stravovania 

4.8.2009

 

Zákon č. 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

3.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 308/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 306/2008   Z. z. o materskej škole   

3.8.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 306/2009 Z. z. o šk. klube detí, ŠSZČ, CVČ, šk. hospodárstve  a strediska odbornej praxe  

13.7.2009

 

Smernica MŠ SR  č. 9 z 25. júna 2009, ktorou sa určuje postup úhrady cestovných nákladov na dopravu žiakov základnej školy a základnej školy pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami 

Príloha č.1  

12.6.2009

 

Vyhláška MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na ZŠ , na SŠ, na ZUŠ, na praktických školách, na OU a na JŠ.    

12.6.2009

 

Vyhláška MŠ SR č.230/2009 Z. z., ktorou sa mení vyhláška MŠ SR č. 291/2004 Z.z. , ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení    

9.6.2009

 

Smernica č. 6/2009-R z 22. apríla 2009 o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl  

28.5.2009

 

Zákon č. 179/2009, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 597/2003 Z.z. o financovaní ZŠ, SŠ a ŠZ v znení neskorších predpisov a zákon č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov     

28.5.2009

 

Oznámenie Ministerstva zdravotníctva SR č. 172/2009 o ustanovení výšky náhrady za bolesť a výšky náhrady za sťaženie spoločenského uplatnenia na rok 2009    

11.5.2009

 

Zmeny v spôsobe vydávania vysvedčení     

Metodický pokyn MŠ SR č. 7/2009-R na hodnotenie žiakov základnej školy - s účinnosťou od 1. 5. 2009  

25.3.2009

  

Opatrenie MPSVaR SR č. 110/2009 o sumách stravného  

20.2.2009

Zákon č. 37/2009 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov  

20.2.2009

Metodické usmernenie MŠ SR č. 4/2009-R k zavedeniu jednotného postupu škôl, školských zariadení a VŠ pri vzniku registrovaného školského úrazu   

Príloha č. 1:         Záznam o registrovanom školskom úraze 

Príloha č. 2:         Vzor záznamu o registrovanom školskom úraze  

11.2.2009                

 

N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej republiky zo 4. februára 2009, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia   

2.2.2009                

Smernica MŠ SR  č.2/2009-R o zrušení niektorých rezortných predpisov, ktorá s účinnosťou od 20.1.2009 zrušuje 46 rezortných predpisov. 

22.1.2009         

  

  Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 1 k Metodickému pokynu č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy    

22.1.2009         

 

   Oznámenie o oprave chyby v prílohe č. 1 Smernice č. 16/2008-R z 18. decembra 2008, ktorou sa určuje postup poskytnutia finančných prostriedkov zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním     

20.1.2009         

  

  Oznámenie o oprave chyby v prvej vete v čl. 3 ods. 1 v Metodickom pokyne č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy     

16.1.2009         

  

Metodický pokyn č. 1/2009-R z 23. decembra 2008 na hodnotenie žiakov základnej školy  

13.1.2009         

  

Nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu               fin. prostriedkov zo št. rozpočtu pre školy a šk. zariadenia   

13.1.2009         

  

Vyhláška MŠ SR č. 649/2008 Z. z. o účele použitia príspevku na žiakov zo sociálne           znevýhodneného prostredia  

13.1.2009         

   Smernica MŠ SR č. 16/2008-R, ktorou sa určuje postup poskytnutia fin. prostriedkov         zriaďovateľom škôl na mzdy a odvody do poistných fondov asistentov učiteľa pre                 žiakov so zdravotným znevýhodnením alebo pre žiakov s nadaním  

 Príloha   

12.1.2009         

   Výnos MPSVaR SR z 26. novembra 2008 č. 23609/2008-II/1, ktorým sa mení a dopĺňa výnos MPSVaR SR z 5. decembra 2007 č. 29775/2007-II/1 o poskytovaní dotácií v pôsobnosti MPSVaR SR  

4.12.2008  

  

ZÁKON č. 490 z 30. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov 

1.12.2008  

  

Zákon NR SR č.475/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 283/2002 Z.z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov   

28.11.2008  

  

Zákon NR SR č.474/2008 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých  zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z.z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov  

   Stupnica platových taríf pedagogických zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinná od 1. januára 2009   

Aktualizácia základných právnych noriem v školstve k 1.9.2008

upravujúcich výchovu , vzdelávanie a stravovanie v školách a školských zariadeniach  

 

Aktualizácia základných právnych noriem v školstve k 1.9.2007

upravujúcich výchovu , vzdelávanie a stravovanie v školách a školských zariadeniach  

 

Aktualizácia  základných právnych noriem v školstve k 1.9.2006 upravujúcich výchovu , vzdelávanie a  stravovanie v školách a školských zariadeniach.  

 

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23