Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Úvod

Obce SOcÚ

Aktuality

Informácie

Odkazy

Kontakt

 

 

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

 Stavebný úrad - informácie


 

Čestné vyhlásenie  

Jednoduchý záznam o kolaudačnom konaní  

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia  

N á v r h na vydanie rozhodnutia o využití územia  

Návrh na vyvlastnenie  

Ohlásenie drobnej stavby  

Ohlásenie stavebných úprav   

Ohlásenie udržiavacích prác  

Ohlásenie zmeny v užívaní stavby a žiadosť o jej povolenie  

Prehlásenie - odborný dozor  

P r o t o k o l   o ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaním o kolaudácii stavby  

Súhlas s realizáciou stavby  

Žiadosť o povolenie informačného /reklamného, propagačného/ zariadenia  

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby  

Žiadosť o stavebné povolenie  

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny   

Žiadosť o vyjadrenie k platnosti rozhodnutia  

Žiadosť o zmenu stavby pred jej dokončením    

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23