Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Vzdelávanie


 

4.12.2013               

1.     

Školenia pre pedagógov  

1.10.2013                      

1.     

    

     Odborná konferencia ŠKOLA 2013/2014  

28.3.2013               

1.     

 Zábavná fyzika - bezplatný seminár  

28.3.2013               

1.     

 Súčasnosť a perspektívy predprimárnej edukácie na Slovensku - celosl. odborná konferencia  

20.11.2012                

1.     

    Získajte bezplatný výučbový softvér na interaktívnu tabuľu  

6.11.2012                

1.     

   Pozvánka na úvodný workshop kontinuálneho aktualizačného vzdelávania pod názvom Realizácia polyestetických integratívnych projektov na základných a stredných školách    

23.10.2012                

1.     

     Odborný seminár venovaný prezentácii výsledkov medzinárodného výskumu občianstva a občianskeho vzdelávania ISCC 2009

Prihláška on-line   

Prihláška  

 

3.10.2012                

1.     

       Workshop pre učiteľov anglického jazyka - pozvánka   

3.10.2012                

1.     

    

   WORKSHOP pre učiteľov dejepisu, dejín umenia a výtvarnej výchovy Staroveký Rím zblízka   

Prihláška  

3.10.2012                

1.     

12.9.2012                

1.     

      

Celoslovenská odborná konferencia Nový svet vo vzdelávaní - prezentácia najlepšej praxe pedagogických zamestnancov  

5.9.2012                

1.     

   Odborná konferencia ŠKOLA 2012/2013  

30.7.2012                   

1.     

   

   Vedecko - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Predprimárne vzdelávanie v súčasnosti“ 

30.7.2012                   

1.     

   

   Vedecko - odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „ Trvalo udržateľný rozvoj ako možný liek na environmentálne problémy ľudstva optikou detí predškolského veku“ 

6.6.2012                        

1.     

Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra“ - medzinárodná vedecko-odborná konferencia

  • Program konferencie  
  • Tlačová správa   
  • Leták prihláška   
  • Podrobné informácie pre účastníkov konferencie  

 

29.5.2012                        

1.     

Letná škola Moderných učiteľov – informácia  

25.4.2012                        

1.     

Pozvánka na Roadshow „ Moderný učiteľ v materskej škole“ 

25.4.2012                        

1.     

  

    

     Školské knižnice ako informačné a kultúrne centrá škôl - medzinárodná konferencia 

20.4.2012                        

1.     

  

    

     Školenie pre riaditeľov škôl a ŠZ - „Riaditeľ školy- vedúci pracovník a bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci v škole a školská legislatíva“  

18.3.2012                            

1.     

   

   Centrum pre celoživotné vzdelávanie UMB v Banskej Bystrici informuje o ponuke prípravných atestačných vzdelávaní.  

7.3.2012                            

1.     

20.2.2012                            

1.     

 Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov

20.2.2012                            

1.     

 Pozvánka na odborný seminár "Praktické skúsenosti s aplikáciou nových metód a postupov v edukácii žiakov s mentálnym postihnutím".  

6.2.2012                            

1.     

   Konferencia UČÍME PRE ŽIVOT 2012 – 4. ročník konferencie, organizuje Indícia n.o. (16. – 18. marca 2012, Hotel Satel, Poprad) 

6.2.2012                            

1.     

   Spoločnosť pre predškolskú výchovu v spolupráci s Vydavateľstvom Portál Slovakia organizuje pre pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení odborný seminár: Škola lásky v rodine a v školách – čo deti v tomto veku potrebujú 

30.1.2012                              

1.     

  Oznam z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - otvorenie kvalifikačného vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti – posun termínu  

26.12.2011               

1.     

   

  POZVÁNKA na vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť reformy vzdelávania 

1.12.2011                 

1.     

      

     Metodicko - pedagogické centrum v Prešove v súvislosti s implementáciou národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzií marginalizovaných rómskych komunít" oznamuje, že v decembri 2011 bude otvárať kvalifikačné štúdium v odbore pedagogický asistent učiteľa.   

23.11.2011                 

1.     

      

     Oznam z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici - otvorenie kvalifikačného vzdelávania na doplnenie pedagogickej spôsobilosti   

7.11.2011                   

1.     

   

     POZVÁNKA na vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania  

7.11.2011                   

1.     

   

     Personálna práca a odmeňovanie zamestnancov v školstve – POZVÁNKA na seminár  

21.10.2011                   

1.     

   

     HRA V PREDPRIMÁRNEJ EDUKÁCII – pozvánka na konferenciu  

16.10.2011                   

1.     

   

       Pozvánka na celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou Digitálne technológie - prostredie a prostriedky podporujúce osobnostný rozvoj dieťa  

 

16.10.2011                   

1.     

   

        P o z v á n k a na aktualizačný odborný seminár „Novelizovaný zákon o slobodnom prístupe k informáciám a Zákon o ochrane osobných údajov  – praktická aplikácia v organizáciách verejnej správy“     

 

3.10.2011                   

1.     

   

  

Oznámenie MPC k atestáciám   

 

3.10.2011                   

1.     

27.9.2011                   

1.     

   

   Výzva pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu odborný poradca vo vzdelávaní (termín uzávierky podávania prihlášok je 14.10.2011) 

 

27.9.2011                   

1.     

   

   UKV v Nitre ponúka pre pedagogických a odborných zamestnancov možnosť vykonania 1. alebo 2. atestácie 

 

13.9.2011                   

1.     

   

   Ponuka programu kontinuálneho vzdelávania „ROZVOJ OSOBNOSTNÝCH A SOCIÁLNYCH KOMPETENCIÍ PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV“  

Prihláška   

3.9.2011                   

1.     

   

   Tvorba výchovno-vzdelávacích cieľov v predprimárnom vzdelávaní  

Prihláška  

3.9.2011                   

1.     

   

   Aktualizačné vzdelávanie „Externé testovanie v oblasti vzdelávania, tvorba testovacích nástrojov a metódy ich hodnotenia“

Aktualizačné vzdelávanie je určené pre učiteľov 1. stupňa základných škôl, učiteľov základných a stredných škôl s aprobáciou vyučovacie jazyky, cudzie jazyky a matematika.   

 

List riaditeľom  

Predbežná prihláška  

24.5.2011                   

1.     

   

    

    Manažment a marketing trvalo udržateľného rozvoja z pohľadu predprimárneho vzdelávania - pozvánka na konferenciu  

8.5.2011                   

1.     

   

    

Rozhodnutie v správnom konaní pri výkone štátnej správy v školstve a školskej       samospráve“ - informačno-konzultačný seminár  

6.5.2011                   

1.     

   

  Odborný somatopedický seminár - "Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v teórii a praxi"   

 

   

6.5.2011                   

1.     

6.5.2011                   

1.     

   

 

   Plánujte so Zvedavčekom - stretnutia pedagógov materských škôl  

12.4.2011                   

1.     

   

   Ponuka kontinuálneho vzdelávania podľa zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch „Manažérstvo kvality vzdelávania“  

25.3.2011

1.     

    

REGIONÁLNE  VZDELÁVACIE  CENTRUM  MICHALOVCE  POZÝVA:

-          na prednášku  „Elektronická aukcia vo verejnom obstarávaní“  

na odborný seminár „Zmeny vo financovaní regionálneho školstva od 1. 3. 2011“  

Pozvánka  

11.3.2011

1.     

     Ponuka akreditovaného vzdelávania „Moderne technológie spracovania školskej agendy“ – v  prípade požiadania, možnosť zrealizovania akreditovaného vzdelávania aj v inom meste, podľa väščinového záujmu.  

  

11.3.2011

1.     

     Pozvánka na celoslovenskú odbornú konferenciu s medzinárodnou účasťou  „Pedagogická tvorivosť učiteliek materských škôl  - Didaktické možnosti rozvíjania osobnosti dieťaťa v materskej škole“  a 17. Snem Spoločnosti pre predškolskú výchovu  

25.2.2011

1.     

       Oznam CCV UMB o termínoch otvorenia kontinuálneho vzdelávania.  

10.2.2011

1.     

      Ponuka vzdelávania – Doplňujúce pedagogické štúdium   

10.2.2011

1.     

      Pozvánka na informačno-konzultačný seminár RVC „ Aktuálne otázky financovania ragionálneho školstva – praktická aplikácia zmien od 1. februára 2011“  

14.1.2011

 

      Ponuka akreditovaného vzdelávania  

29.12.2010

 

1.           RAABE - ponuka školení pre riaditeľov škôl - Východoslovenský región  

21.12.2010

Ponuky z Centra pre celoživotné vzdelávanie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

1.           Možnosti štúdia v akreditovaných a neakreditovaných vzdelávacích aktivitách  

Doplňujúce pedagogické štúdium   

Pripravované programy kontinuálneho vzdelávania       
3.12.2010

 

1.             Ponukový katalóg  MPC kontinuálneho vzdelávania na školský rok 2010/2011  

        Prihlášky  

5.10.2010            

1.     

 

Informačno - konzultačný seminár "Aplikácia právnych predpisov v praxi materských škôl, plnenie školských vzdelávacích programov"        

30.9.2010            

1.     

 

Akreditované programy pre pedagógov  

Odborná konferencia ŠKOLA 2010/2011  

Pracovný zošit pre deti  

23.9.2010            

1.     

 

Pozvánka na odborno-pedagogickú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Predprimárne vzdelávanie v metamorfózach času“           

20.9.2010            

1.     

 

Pozvánka na konferenciu „ÚSPEŠNÉ METÓDY VO VZDELÁVANÍ  RÓMSKYCH ŽIAKOV“           

20.9.2010            

1.     

16.9.2010            

1.     

  Ponuka odborných seminárov RVC Košice:

Záškoláctvo a jeho postihovanie 

Administratíva v práci riaditeľa, Sťažnosti v škole a ich riešenie  

14.9.2010            

1.     

  Ponuka vzdelávacích programov kontinuálneho vzdelávania Katolíckej univerzity v Ružomberku na šk. rok 2010/2011 s možnosťou realizácie v okrese Michalovce     

-          Základné charakteristiky  jednotlivých programov kontinuálneho vzdelávania  

-          Prihláška na kontinuálne vzdelávanie  

-          Súhlas dotknutej osoby so správou, spracovaním a uchovávaním osobných údajov  

 

14.9.2010            

1.     

  Pozvánka pre učiteľov a trénerov gymnastiky    

1.9.2010             

1.     

  Ponuka odborného školenia pre riaditeľov škôl  

13.5.2010              Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl  ako súčasť  reformy  vzdelávania

1.     

  „Vzdelávanie pedagogických zamestnancov materských škôl ako súčasť reformy vzdelávania“  je národný projekt Ministerstva školstva SR v rámci  Operačného programu vzdelávanie. Odbornou garantkou projektu je PhDr. Viera Hajdúková, PhD. Projektovou manažérkou projektu je Mgr. Beata Šlahorová.    

21.4.2010                   

1.     

   

Vedecko-odborná konferencia s medzinárodnou účasťou „Perceptuálno - motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej   kurikulárnej reformy“   

9.11.2009                   

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre Konvergenciu a RkaZ, ktorého garantom je ŠIOV Bratislava      

29.9.2009                 

 

Regionálny informačný a diskusný seminár k Európskemu roku tvorivosti a inovácií 2009   

Program seminára  

Registračný formulár  

O tvorivosti a inováciách v regiónoch Slovenska  

20.9.2009                 

 

Pozvánka na odborný seminár Grafomotorika a ergonómia písania, ktorý organizujeme MPC, r. p.  Prešov  v spolupráci so spoločnosťou STABILO International GmbH

4.9.2009

  PONUKU VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV MPC PRE PEDAGOGICKÝCH ZAMESTNANCOV A ODBORNÝCH ZAMESTNANCOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010.  

24.8.2009

PONUKA ODBORNÉHO SEMINÁRA  pod názvom  "Odmeňovanie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v nadväznosti na prijatie zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov“ k zákonu č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

22. 9. 2009  v aule Maxima Technickej univerzity, Letná 9 Košice

Lektor: Ing. Jarmila Belešová, riaditeľka personálneho odboru MŠ SR, spoluautorka právnych predpisov.
Vložné: 20,- EUR. V cene sú zahrnuté výdavky na organizačné, lektorské, technické zabezpečenie seminára a občerstvenie.

Kontakt: Mgr. Henrieta Hlaváčová
Tel.: 055/7245 678, 0903/569 491
e-mail: acadistr@stonline.sk

 

24.8.2009

 

Prihlasovanie je možné elektronickou formou prostredníctvom webovej stránky www.spv-zv.sk 

2.4.2009

 

Jednodňové vzdelávanie učiteliek materských škôl ku tvorbe školského vzdelávacieho programu

   

1. - 2. apríla 2009  sa uskutočnilo na Stredisku služieb škole v Michalovciach v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom   jednodňové  vzdelávanie učiteliek materských škôl k tvorbe školského vzdelávacieho programu s cieľom   poskytnúť všetkým pedagogickým zamestnancom materských škôl informácie  o tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materskú školu.

 

4.3.2009

 

   IV. ročník METODICKÉHO DŇA PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL SPOLOČNÉHO OBECNÉHO ÚRADU – ŠKOLSKÉHO ÚRADU  so sídlom v Trhovišti                                                       ... viac

 

27.1.2009                

Pozvánka na 1. daltonskú konferenciu na Slovensku  

20.1.2009         

  

  Pozvánka na prezentáciu knižnično-informačných systémov    

8.12.2008  

  

Aktuálne výzvy v rámci operačného programu VZDELÁVANIE

Aktuálne výzvy  

Harmonogram    

8.12.2008  

  

Akreditovaná vzdelávacia aktivita - vzdelávací kurz: "Agresivita a šikanovanie u školskej mládeže".  

25.11.2008  

 

   V rámci Európskeho týždňa vedy v Michalovciach bude dňa 26. novembra 2008 v spoločenskej miestnosti ZŠ Okružná 17, Michalovce od 9:00 hod. pre učiteľov základných škôl, materských škôl, pracovníkov školských úradov seminár

„Hračky – prostriedky výchovy k tvorivosti a ochrane duševného vlastníctva“.    

12.11.2008

Ďalšie vzdelávanie učiteľov základných škôl a stredných škôl v predmete Informatika     

Plagát  

7.11.2008

 

   Vzdelávanie  riaditeľov a zástupcov MŠ ku tvorbe školských vzdelávacích programov     

 

Dňa 23. 10. 2008 v priestoroch ZUŠ v Michalovciach  sa uskutočnilo pracovné stretnutie pre riaditeľov a zástupcov MŠ s cieľom poskytnúť informácie  o tvorbe školského vzdelávacieho programu pre materské školy. ... viac     

5.11.2008

 

   Nová školská legislatíva - pracovný seminár       

5.11.2008

 

   Pozvánka na pracovné stretnutie riaditeľov škôl organizované RVC Prešov.      

5.11.2008

 

   Seminár pre učiteľov fyziky a chémie ZŠ s názvom "POHĽAD DO MIKROSVETA"      

12.9.2008          

        Pozývame Vás  na odborné školenie BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI – SÚČASŤ PLNENIA VÝCHOVNÝCH A VZDELÁVACÍCH ÚLOH,  zamerané na aktuálne predpisy  z oblasti bezpečnosti   a    ochrany    zdravia   pri    práci   zmysle  §147 ZP  a §7 ods.1 písm. a) zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktoré sa uskutoční  dňa  23. 9. 2008  o 830 hod. v zasadačke Strediska služieb škole, Okružná  3657,  Michalovce.     

11.9.2008           Školský zdravotník

 

SOcÚ – Školský úrad so sídlom v Trhovišti v spolupráci so SOcÚ – ŠÚ so sídlom  vo Vinnom, v  Pavlovciach n/U a v spolupráci so Slovenským červeným krížom  v Michalovciach,  Vás pozývajú na  pracovné stretnutie pre  pedagogických zamestnancov materských a základných škôl  s názvom „Školský zdravotník – poskytovanie prvej pomoci“.     

 

27.6.2008        

           

Pracovné stretnutie  učiteľov ZŠ k metodike a tvorbe ŠkVP  

2.6.2008                 UČITEĽ V OHROZENÍ ALEBO HROŠIA KOŽA BY SA HODILA  

 

     Vzdelávací program je pre všetkých pedagogických zamestnancov, ktorých sa dotýka nízka miera rešpektu k úlohe učiteľa a školy a ktorí sú týmto bezprostredne ohrození. Trocha burcujúci interaktívny seminár si kladie za cieľ mapovať zóny ohrozenia učiteľa a hodnôt, ktoré jeho úloha predstavuje. Účastníci získajú náhľad na rôzne formy agresie a rizikových situácií.  

16.5.2008                                           Štátny vzdelávací program

 

   Na 8. gremiálnej porade ministra školstva SR bol schválený pracovný návrh Štátneho vzdelávacieho programu. Jeho elektronická verzia je sprístupnená aj na stránke Štátneho pedagogického ústavu - www.statpedu.sk a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania - www.siov.sk.>>>

16.5.2008             Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.

 

   V nadväznosti na analýzu stavu jazykovej a odbornej prípravy učiteľov cudzích jazykov
a schválenú Koncepciu vyučovania cudzích jazykov v základných a stredných školách
Ministerstvo školstva SR priamo zadalo Štátnemu pedagogickému ústavu národný projekt
Vzdelávanie učiteľov základných škôl v oblasti cudzích jazykov.
>>>

3.5.2008     III. ročník METODICKÉHO DŇA PEDAGÓGOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL

            

     Výchova a vzdelávanie v treťom tisícročí nie je iba záležitosťou školy. Škola má byť miestom stretnutí ľudí, ktorých snahou je uplatňovať myšlienky veľkého učiteľa J. A. Komenského a to plne rozvinúť osobnostné vlastnosti detí, ktoré sú im bytostne dané. Pripravenosť a kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov sú základné podmienky určujúce kvalitu a efektívnosť výchovy a vzdelávania.  ... viac

1.5.2008     III. ročník "Metodického dňa pre pedagógov ZŠ SOcÚ - ŠÚ so sídlom v Trhovišti"

             SOcÚ – Školské úrady so sídlom v Trhovišti, vo Vinnom, v  Pavlovciach n/U  a v Michalovciach v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom  v Prešove,  Vás pozývajú na  pracovné stretnutie pre  pedagogických zamestnancov základných škôl  s názvom „ METODICKÝ DEŇ“.      

Metodická príručka Mgr. Ustohalová  k integrácií žiakov so ŠVVP     

4.3.2008     ŠKOLA REMESIEL

            

     V súčasnej dosti dostáva pojem gramotnosť detí. Narastá množstvo informácií, ktoré je potrebné vedieť spoznať, spracovať, triediť, hodnotiť a použiť v praxi. Preto si edukačný proces vyžaduje, aby učiteľ poznal nielen obsah učiva, ale aby vedel deťom učivo vhodným spôsobom priblížiť, správne volenými  metódami a formami práce. ... viac

   Ponuka štúdia pre pedagogických zamestnancov

    

1.Jednoodborové rozširujúce štúdiá Aj, Nj, D, P                                                           2. Jednoodborové rozširujúce štúdiá M, G                                                                  

3. Špecializačné inovačné štúdiá                                                                              

4. Špeciálna pedagogika - rozširujúce štúdium      

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23