Vitajte na stránkach Spoločného obecného úradu...
 

Hlavná stránka

Aktuality

Odkazy

Užitočné linky

Inzercia

Vzdelávanie

Výberové konania

Štruktúra

Legislatíva

Dokumenty

Metodika

Podujatia ŠÚ

Projekty ŠÚ

Základné školy

Materské školy

Školské kluby

Školské jedálne

Fotogaléria

Kontakt

OFDM SR

Zamestnanci

 

 

 Predpoved pocasia :: www.meteo.sk

 

Zamestnanci


 

2.1.2014                   

1.     

     Nariadenie vlády č. 441/2013, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri    výkone práce vo verejnom záujme  

 

     Stupnice platových taríf pedagogických zamestnancov  účinné od 1. januára 2014   

2.1.2014                   

1.     

   

 

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2014  

1.11.2013                      

1.     

    

   Tarifné platy učiteľov sa zvýšia o päť percent    

1.11.2013                      

1.     

    

   Predĺženie pracovného pomeru zamestnancom školstva   

10.5.2013               

1.     

  Vláda uvoľní 4,6 mil. eur na mzdy zamestnancov škôl  

7.2.2013               Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2013

1.     

 

 

     Dňa 19.12.2012 bola zmluvnými stranami v zastúpení poverených osôb podpísaná Kolektívna zmluva vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na rok 2013.

Kópia originálu KZ 2013 na stiahnutie

10.1.2013                

1.     

   

   Stupnice platových taríf pedag. zamestnancov a odbor. zamestnancov a zvýšenie platových taríf  v závislosti od dĺžky započítanej praxe účinné od 1. januára 2013  

12.9.2012                

1.     

       Metodicko-pedagogické centrum zverejnilo III. kolo výzvy pre pedagogických a odborných zamestnancov na pozíciu 8.1.5 Odborný poradca vo vzdelávaní v rámci národného projektu Profesijný a kariérový rast pedagogických zamestnancov.

Termín zaslania prihlášok je stanovený do 30.9.2012   

18.3.2012                          

1.     

   

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypisuje výberové konanie na voľné pracovné miesta lektorov a učiteľov slovenského jazyka a kultúry v zahraničí na akademický rok 2012/2013  

8.2.2012                            

1.     

 Komentár k § 61a zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

Výklad  

30.1.2012                            

1.     

    Príplatok za prácu so žiakmi zo zdravotným znevýhodnením alebo so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia - informácia MŠVVaŠ SR  

25.1.2012               

1.     

   Mzda učiteľa a príplatok za vyššiu náročnosť práce   

25.1.2012               

1.     

   Kreditový systém v znení zákona č. 390/2011 Z. z.  

26.12.2011               

1.     

   

  Kolektívna zmluva vyššieho stupňa na rok 2012  

16.12.2011                 

1.     

    Stupnice platových taríf účinné od 1. januára 2012 

8.12.2011           

1.     

Stručný prehľad niektorých zmien v Zákonníku práce ( účinnosť od 1. 9. 2011 )  

 

·      § 61 ZP Výpoveď 

 

·        Výpoveď daná zamestnávateľom: § 63 ods. 1 písm. b) Zákonníka práce (ak sa zamestnanec stane nadbytočným vzhľadom na písomné rozhodnutie zamestnávateľa alebo príslušného orgánu o zmene jeho úloh, technického vybavenia alebo o znížení stavu zamestnancov s cieľom zabezpečiť efektívnosť práce alebo o iných organizačných zmenách) 

 

·        Výpoveď daná zamestnávateľom podľa § 63 ods. 1 písm. d) bod 4 ZP (ak zamestnanec neuspokojivo plní pracovné úlohy a zamestnávateľ ho v posledných dvoch mesiacoch písomne vyzval na odstránenie nedostatkov a zamestnanec ich v primeranom čase neodstránil) 

 

·         Výpoveď daná zamestnávateľom podľa § 63 odsek 1 písm. e) Zákonníka práce z dôvodov:

-            pre ktoré môže s ním zamestnávateľ okamžite skončiť pracovný pomer ( t. j. z dôvodov uvedených v § 68 ods. 1 písm. a), b) ZP )

-            pre menej závažné porušovanie pracovnej disciplíny ( ak bol v posledných šiestich mesiacoch v súvislosti s porušením pracovnej disciplíny písomne upozornený na možnosť výpovede )

 

·         § 72 ZP Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

 

·         § 68 ZP Okamžité skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa  

 

Aktuality

 

Pripravujeme

 

 

All rights reserved. created by Igor23